Svobodno dvizhenie na stoki i uslugi v evropeyskiya s yuz

Основни предположения на Европейската общност

https://bio-rn.eu/bg/

Точният отговор на въпроса "какво е сертификат за СЕ?" е свързано с решаването на основните допускания за Европейски съюз. Оказва се, че причината за нейния живот са три принципа: свободното движение на стоки, жените и капитала. За да се приложат горепосочените принципи, държавите-членки на ЕС решиха да премахнат всички бариери в търговията в рамките на Общността и да установят обща политика в системата на партньорите извън ЕС. Благодарение на текущата продажба бе създадена зона за обмен, близка до последната, която заема класовете в една страна. Тя придоби името на Единния европейски пазар или Общия пазар.

Общ местен пазар и въвеждане на продукти за закупуване

Националните изисквания за марката и безопасността на продуктите са най-широките бариери пред търговията между страните. Във цялата страна има различни модели и правила, които се различават значително между различните страни. Производителят, който искаше да продава ефектите си в различни страни, всеки път трябваше да отговаря на индивидуалните изисквания. Във връзка с премахването на бариерите пред търговията е необходимо да се премахнат тези различия. Стандартите, свързани с покупката на стоки, не могат да бъдат премахнати. Ето защо, самото решение беше да се обединят ценностите в цялата общност, благодарение на които търговският обмен зависи от единствените изисквания.

На началния етап е направен опит да се регулират регламентите на ЕС по отношение на определени категории изделия и продукти. Концентрациите върху сложността и отнемащите време процеси са изключени от този подход.

Решението беше да се създаде опростен подход към въпроса за техническата хармонизация. Определени са основните изисквания за безопасност за определени продуктови групи, които трябва да бъдат изпълнени, преди продуктът или материалът да бъде допуснат да работи на европейския единен пазар.

Предприемачите извън ЕС, които искат да пуснат продукта в обращение на пазара на Общността, например от Турция, трябва да направят така, че техният продукт да отговаря на стандартите и ценностите на ЕС за качество. Потвърждаването на този факт е по тяхна преценка.

Създадени са хармонизирани стандарти, благодарение на които предприемачите знаят какви са основните изисквания. Не винаги е задължение да се третират тези правила. Предприемачът по друг начин може да докаже, че печалбата му е добавена към покупката на пазара на Общността.

Сертификат - декларация на производителя

Маркировката „CE“ е толкова нова, колкото и декларацията на производителя, че продуктът отговаря на строгите изисквания на директивите, отнасящи се до него.Той е под формата на декларация на символа на производителя или на упълномощен представител. Потвърждава, че продуктът е възникнал в съответствие с важните изисквания, съдържащи се в информацията за конкретен продукт. Следователно може да се види една или няколко други директиви.

Общностното право предвижда презумпция за съответствие и спазване на минималните изисквания, свързани с безопасността на продукт, носещ маркировка „СЕ“.

Сертификатът CE се поставя върху стоките на собствена отговорност на производителя или на упълномощен представител. Следва същото, след като се докаже, че продуктът отговаря на определени изисквания на директивата. За да се определи този факт, се прави процедура за оценка на съответствието и след положителна проверка се издава декларация за съответствие. Процедурите за оценка на съответствието могат да се различават по отношение на рисковете, свързани с използването на продукта. Колкото по-дълга е опасността от имущество с ефекта, така и много, опасността от самите процедури трябва да бъде извършена от неговия производител или упълномощен представител. В отделни случаи е необходимо да се удовлетворят изискванията на дори десетина стандарти на Общността.